Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

⇒รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
⇒รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด