Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

      ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

รายงานการประชุม(6)

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด