Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

คู่มือประชาชน

สามารถดาวน์โหลดได้ตามชื่อลิงก์ด้านล่าง

 

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา การจดทะเบียนพาณิชย์

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

การแจ้งถมดิน

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2

การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การรับชำระภาษีป้าย (แก้ไข)

 

หากไม่ได้รับการบริการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถร้องเรียนได้ที่ หมายเลข 032-630755 หรือ สแกน QR code