Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

สถิติการให้บริการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด อบต. (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)

สถิติการให้บริการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด อบต. (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)

  • การขออนุญาตใช้สถานที่ลานมหาราช
  • การขอใช้สถานที่สาธารณะ
  • การขอใช้ห้องประชุม อบต.
  • การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
  • การขอจดทะเบียนพานิชย์
  • การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ

เอกสารประกอบผู้เข้ารับยริการ 63

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด