Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 2

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

ประจำปี พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 2

ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

 

7.ประกาศรับรองรายงานฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด