Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 1

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ประจำปี พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 1

ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด