Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จึงขอร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเกิดการรับรู้ และเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยร้ายทำลายครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด