Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

“องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์”

 

 

 

เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ
ที่ศรีษะกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ซึ่งเป็นนสาเหตุของการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตในระดับพื้นที่ และเพื่อ
สร้างความตระหนักรู้ การมีวินัย
และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน
รวมถึงข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน จึงขอความ
ร่วมมือรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล
ที่มีเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้น ให้ทุกคน
รู้สึกว่าการสวมหมวกนิรภัย การขับขี่ที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องทำและเป็นหน้าที่ เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต

 

 

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด