Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด