Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

โครงการ อบต.พบปะประชาชน ปีงบประมาณ 2565 หมู่ 3 บ้านปรือน้อย

โครงการ อบต.พบปะประชาชน ปีงบประมาณ 2565

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นและรับทราบ

ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น.

หมู่ 3 บ้านปรือน้อย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด