Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด