Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

       ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

ขอแจ้งเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ

สมัยที่ 3ประจำปี พ.ศ. 2564  ในวันที่ 20 กันยายน 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินเบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ 2564 และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

      จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด