Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา

     แนวทางที่ 1   พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมดานการส่งเสริมการท่องเที่ยว                           แนวทางที่ 2   พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพได้มาตรฐาน                                 แนวทางที่ 3   พัฒนาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว

2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา

     แนวทางที่ 1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้้ำ

     แนวทางที่ 2   ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค   

     แนวทางที่  3  การจัดการจราจรและการขนส่งภายใน

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

แนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา

      แนวทางที่ 1   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน   

      แนวทางที่ 2   ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน   

      แนวทางที่ 3   พัฒนาส่งเสริมการเกษตร และการปศุสัตว์

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา

       แนวทางที่ 1   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับสาธารณสุข   

       แนวทางที่ 2   ป้องกันและรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด   

       แนวทางที่ 3   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   

       แนวทางที่ 4   การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย   

       แนวทางที่ 5   ป้องกันและรณรงค์การควบคุมโรค

5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา

       แนวทางที่ 1   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา   

       แนวทางที่ 2   บำรุง รักษาศาสนา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม   

       แนวทางที่ 3   ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

6. การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร   

แนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา

       แนวทางที่ 1   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น   

       แนวทางที่ 2   ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และสร้างความสมานฉันท์   

       แนวทางที่ 3   พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน

       แนวทางที่ 4   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.   

       แนวทางที่ 5   พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 

       แนวทางที่ 6  พัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ