Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

นโยบายการบริหารงาน

นโยบายการบริหาร

  1. พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพ
  2. พัมนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข
  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมอย่างทั่วถึง
  4. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
  5. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
  6. ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกีฬา และนันทนาการ
  7. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ บริการดี รวดเร็ว