Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแจ้งเหตุได้จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2564 ได้ 2 ช่องทาง
2. แอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด