Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อบต.ปากน้ำปราณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อบต.ปากน้ำปราณ 

การเขียนแผนผังกระบวนการทำงาน จะทำให้ประชาชนเห็นถึงขั้นตอน ลักษณะ และความสัมพันธ์ ก่อน-หลัง ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนงาน ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงานง่ายขึ้น โดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียน Flow Chart แสดงขั้นตอนการทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก  กระบวนงานโครงสร้างพื้นฐาน

 

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด