Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเก็บรวบรวมซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ได้จัดกิจกรรมเก็บรวบรวมซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งขยะอันตรายประเภท หลอดไฟ แบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ บรรจุภัณฑ์สารเคมี จากบ้านเรือนหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ส่งให้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เพื่อรวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือนที่ถูกต้องเหมาะสม  ตามแนวทางการลดปริมาณของเสียให้น้อยลงจนมีการจัดการขยะเหลือศูนย์ และทำให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งขยะอันตรายต่าง ๆ มาแลกหลอดไฟใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด