Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.และพนักงานอบต. ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563

      เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ และส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

  

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด