Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

โครงการอาหารกลางวันประจำปีการศึกษา 2563

โครงการอาหารกลางวันประจำปีการศึกษา 2563

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2563 – เดือนพฤศจิกายน 2563

                    การบริโภคอาหารกลางวันเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับเด็กจึงมีการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการอันจะช่วยให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรคและเมื่อเด็กมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้น เด็กสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ผู้เรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนมีคุณค่าครบทั้ง 5 หมู่ ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง และมีความรู้ที่สามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย

 

 

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด