Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี พ.ศ.2563

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 63

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด