Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

 

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 63

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด