Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 (จะเป็นผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีในปี 2565) สามารถมาแจ้งความจำนงขอรับสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน 2564

เอกสารที่ต้องเตรียม

1.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ

2.ทะเบียนบ้านฉบับจริง ที่เป็นที่อยู่ปัจจุบัน

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ

โดยคุณสมบัติตามรายละเอียดนี้

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด