Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

การลงนามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 และการลงนามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

ณ หอประชุม อบต.ปากน้ำปราณ

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด