Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศคณะกรรมการการประมงประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. ๒๕๖๓ และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. ๒๕๖๓

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด