Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

การรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่ หมู่ที่ 4

การรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.4 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
——————————————————————-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนการขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้
**คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ**
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้แทน
3. ต้องไม่เป็นนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ข้าราชการบำนาญ
4. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
5. เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน/ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้
– ถูกปิดสถานประกอบการ/ร้านค้า หรือไม่สามารถประกอบกิจการ/ร้านค้าได้ตามปกติ
– ถูกเลิกจ้างจากนายจ้าง
– ถูกพักงาน หรือลดเวลางานจากนายจ้าง ทำให้รายได้ลดลง
– รายได้ลดลง เช่น ขายของได้น้อยลง ร้านค้า/แผงลอยถูกปิด หรือไม่ปิดแต่ลูกค้าลดลง
– เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ทำให้รายได้ลดลง
– รายได้ไม่พอร่ายจ่าย
– เป็นครอบครัวผู้มีรายได้น้อย/ยากไร้/ประสบภาวะความยากลำบากในการดำรงชีวิต หรือมีเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเรื้อรัง อยู่ในครอบครัว
– หรือกรณีอื่นๆ ที่นอกเหนือจะอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
***********************************************************
**หลักฐานเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน
1.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด)
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือถูกเลิกจ้าง
*****************************************************
โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 032-630755
กำหนดการรับลงทะเบียนแบ่งออกเป็นหมู่บ้าน ตามวันที่กำหนด ในเวลา 9.30-15.00 น.

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด