Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศ อบต.ปากน้ำปราณ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อฯ

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ

เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ………. และหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ…….

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด