Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้แจ้งแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งปัญหาขยะมูลฝอยว่า เป็นปัญหาระดับชาติ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการขยะมีเอกภาพ รัฐบาลจึงได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหา โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 -2560 (ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 -2564) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ วัตถุประสงค์หลักเน้นใน 3 เรื่อง คือ
1. การทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัดที่ปลายทางลดลง
2. ขยะอันตรายได้รับการคัดแยกเพิ่มขึ้น
3. มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการกำจัดถูกหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะนี้ เป็นแผนปฏิบัติการในระยะสั้น  มุ่งดำเนินการใน 2 ระยะ คือ ระยะต้นทาง และระยะกลางทางเท่านั้น 
ระยะต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางบนพื้นฐานแนวคิด ๓R Reduce Reuse Recycle เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ และเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ต้นทาง
ระยะกลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บและขนย้ายขยะให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์ขยะในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การจัดการขยะในระยะปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
แนวคิดพื้นฐานของแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” เป็นการส่งเสริมบทบาททุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคการศาสนา ภาคประชาชนและประชาสังคม 
กระทรวงมหาดไทย จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ” เมื่อปลายเดือนมกราคม 2560 มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารจัดการขยะและติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน มีคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการ 4 คณะ ได้แก่ คณะทำงานด้านวิชาการ, คณะทำงานด้านการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการขยะ, คณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผล และคณะทำงานด้านการส่งเสริมการคัดแยกขยะและการประชาสัมพันธ์ 
ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ จึงเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการขยะของประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และครอบคลุมการทำงานจากทุกภาคส่วน ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จของ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” อยู่ที่การบูรณาการการทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวมแล้ว ยังอยู่ที่ “จิตสำนึก” ในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า คือ ต้องไม่เพิ่มปริมาณขยะกับต้องช่วยกันลดขยะด้วยอีกทางหนึ่ง
ข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด