Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

ประจำปี พ.ศ. 2565  

ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด