Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ

เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

ระเบียบ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด