Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2  

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2  

ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด