Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ยกเลิกประกาศโครงการจัดทำที่ตั้งวางถังรองรับขยะ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำที่ตั้งวางถังรองรับขยะรองรับขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกที่วางถังขยะ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด