Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดำรงชีพของกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวเฝ้าระวัง สังเกตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลปากน้ำปราณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดำรงชีพของกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวเฝ้าระวัง สังเกตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลปากน้ำปราณ

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

 

20220523103914167

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด