Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมระบบระบายน้ำคสล. สายปากน้ำปราณ-เขากะโหลก ซอย 2 หมู่ 5

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคสล. สายปากน้ำปราณ-เขากะโหลก ซอย 2 หมู่ 5 ตำบลปากน้ำปราณ งบประมาณ 2,977,000 บาท เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าทำสัญญา

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด