Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

โครงการ อบต.พบปะประชาชน ปีงบประมาณ 2565 หมู่ 4 บ้านหนองบัว

โครงการ อบต.พบปะประชาชน ปีงบประมาณ 2565

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นและรับทราบ

ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น.

หมู่ 4 บ้านหนองบัว ณ ศาลา ม.4

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด