Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

รับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1       ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

รับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ปากน้ำปราณ

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

      ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

รับรองรายงานการประชุม(1)

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด