Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.ปากน้ำปราณ

คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.ปากน้ำปราณ

คำสั่ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด