Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.4/4) และ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ (ส.ถ./ผ.ถ.5/5)

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.4/4) และ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ (ส.ถ./ผ.ถ.5/5) ดังนี้

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด