Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตัั้ง (Work From Home)และปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 7)

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตัั้ง (Work From Home)และปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 7)

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 กันยายน 2564

 

ประกาศ WFH ฉบับที่ 7

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด