Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 4)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home)
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 4)

 

ประกาศ WFH ฉบับที่ 4

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด