Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ตั้งอยู่ เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 3  บ้านปรือน้อย ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปราณบุรีทางทิศตะวันตก 12 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง 18 นาที มีเนื้อที่ทั้งหมด 47.67 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 34,380 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังก์พง และตำบลปราณบุรี

การปกครอง

แบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านท่าลาดกระดาน   ผู้ใหญ่บ้าน   นายประวิทย์  รื่นสม
หมู่ที่ 2 บ้านปากน้ำปราณ  ผู้ใหญ่บ้าน   นายกิตติคุณ คล้ายเพ็ญ
หมู่ที่ 3 บ้านปรือน้อย  กำนัน  นายสุรชัย พูลสวัสดิ์
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว   ผู้ใหญ่บ้าน   นายสุรชัย ช่างจำ
หมู่ที่ 5 บ้านสุขสวัสดิ์   ผู้ใหญ่บ้าน   นายมานะ ศรีสำราญ

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,909 ครัวเรือน
ประชากรทั้งหมด 5,994 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557)

การศึกษา

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ  มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่  6  โดยมีโรงเรียนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ  จำนวน  2  โรงเรียน และ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ

1.โรงเรียนบ้านปรือน้อย    ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
2.โรงเรียนบ้านหนองบัว   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากน้ำปราณ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองบัว   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

ศาสนาและวัฒนธรรม

1. วัด มีจำนวน 2 แห่ง คือ
1.1 วัดสุมนาวาส หรือ วัดเขากะโหลก   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
1.2 วัดเก่าเขาน้อย   ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
2. ศาลเจ้า มีจำนวน 2 แห่ง คือ
2.1 ศาลเจ้าแม่ทับทิม   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
2.2 ศาลเจ้าพ่อหนู   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ
1. ทำการเกษตร  (ทำไร่ , ทำสวน , การเลี้ยงสัตว์)
2. ประมง
3. อุตสาหกรรมในครัวเรือน
4. ค้าขาย
5. รับจ้างทั่วไป